Устав клуба

 

Biedrības

«DAUGAVPILS IZPLETŅLĒCĒJU

SPORTA KLUBS»

 

statūti

 

Statūti  apstirpināti  biedru kopsapulcē

Daugavpilī, 2012. gada ______.___________

1.Biedrības nosaukums

Biedrības nosaukums ir  «DAUGAVPILS IZPLETŅLĒCĒJU SPORTA KLUBS» (turpmāk tekstā — Biedrība). Biedrības saīsināts nosaukums ir Biedrība ,»DISK».

 2.Biedrības mērķi un uzdevumi

2.1.  Biedrības mērķi ir izpletņlēcēju sporta un aviācijas sporta veidu popularizēšana un attīstīšana Daugavpils novadā un visā Latvijā.

2.2.  Biedrības uzdevumi ir :

2.2.1.        izpletņlēcēju sportistu un instruktoru sagatavošana;

2.2.2.        pilotu — amatieru apmācība un sagatavošana nodarbībām ar aviācijas sporta veidu;

2.2.3.        regulāru mācību-treniņu programmas vadīšana;

2.2.4.        komandu un atsevišķu sportistu kvalifikācijas celšana;

2.2.5.        semināru un atestācijas eksāmenu vadīšana

2.2.6.        materiāli-tehniskās bāzes veidošana un pilnveidošana;

2.2.7.        Daugavpils pilsētas un novada iedzīvotāju iesaistīšana sporta un vispārīgā fiziskā darbībā.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš

Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziskā un juridiskā persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas bieža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveida izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

5.nodaļa. Simbolika.

Kluba simboliku veido izpletņa kupola emblēma, pa labi un kreisi no izpletņa kupola emblēmas ir spārni, kuri simbolizē brīvu un stabilu lidojumu, zem kupola emblēmas atrodas Kluba saīsinātais nosaukums «D.I.S.K.»

6.nodaļa. Biedru tiesibas un pienākumi

6.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

6.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

6.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

6.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokļi,

6.2. Biedrības biedru pienākumi:

6.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus

6.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,

6.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,

6.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

7.nodaļa. Biedrības struktūrvienības

7.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

7.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulceю

8. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

8.1.  Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

8.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

8.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 3 1 .martam, kurā Valde iepazīstina biedrus ar Biedrības gada pārskatu.

8.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanu iemeslu.

8.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu uz biedra e-pastu un un SMS uz biedra telefona numuru.

8.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

8.7. Ja biedra sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

8.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8.9. Biedru sapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēl citu sapulces vadītāju. Biedru sapulces gaita tiek protokolēta, protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists.

8.10.          Tikai Biedru sapulces ekskluzīvā kompetencē ietilpst:

8.10.1.    Biedrības darbības pamatvirzienu apstiprināšana;

8.10.2.    Grozījumu izdarīšana Statūtos

8.10.3.    Valdes locekļu un revidenta ievēlēšana un atsaukšana;

8.10.4.    Lēmumu pieņemšana par līdzdalību citās biedrībās, kapitālsabiedrības, līdzdalības iegūšanu, palielināšanu un samazināšanu

8.10.5.    Lēmuma pieņemšana par biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju.

8.10.6.    Lēmuma pieņemšana par mērķprogrammu iz veidošanu un to līdzekļu izlietošanu;

8.10.7.    Lēmuma pieņemšana par nekustamo īpašumu iegūšanu, iznomāšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu;

8.10.8.    Lēmuma pieņemšana par gada budžetu, gada pārskatu un atskaites apstiprināšanu.

 9. nodaļa. Izpildinstitūcija

9.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem;

9.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl  valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

9.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

9.4. Valdes priekšsēdētājs pārstāv Biedrību atsevišķi, bez ierobežojuma, bet valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību kopīgi ar vēl vienu valdes locekli.

9.5. Valdes locekli pilda savus pienākumus par atlīdzību.

9.6. Biedru sapulce ievēl valdi uz trim gadiem.

9.7. Valdes kompetencē un pienākumos ietilpst:

9.7.1.        Nodrošināt Biedru sapulces lēmumu izpildi;

9.7.2.        Vadīt un pārzināt Biedrības lietas;

9.7.3.      Pārvaldīt Biedrības mantu un rīkoties ar tās līdzekļiem atbilstoši Statūtiem, Biedru sapulces lēmumiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

9.8.Valdes sēdes sasauc Valdes priekšsēdētājs vai vismaz divi Valdes locekļi. Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk, nekā puse no Valdes locekļiem. Lēmumus pieņem ar klātesošo Valdes locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā balss ir Valdes priekšsēdētājam. Valdes sēdes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk, kā vienu reizi divos mēnešos.

9.9. Valdes priekšsēdētājs:

9.9.1.        nodrošina sapulču un valdes lēmumu izpildi;

9.9.2.        savas kompetences ietvaros vada un pārzin Kluba lietas;

9.9.3.        pārstāv Klubu jebkuru veidu attiecībās ar trešajām personām, pārstāv Kluba intereses valsts un pašvaldību iestādēs, organizācijās, uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kā arī ārzemju un starptautiskajās organizācijās;

9.9.4.        paraksta civiltiesiskus darījumus;

9.9.5.        kārto uzdevumus Kluba budžeta ietvaros;

9.9.6.        sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Kluba darbībā;

9.9.7.        iesniedz valdei un kopsapulcei apstiprināšanai nepieciešamos dokumentus;

9.9.8.        izlemj citus ikdienas jautājumus

9.10.          Kopsapulce vai valde var īpaši noteikt jautājumus, kurus izlemjot, valdes priekšsēdētājam ir nepieciešama kopsapulces vai attiecīgi valdes piekrišana.

 10. nodaļa. Revidents.

10.1.          Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl  Biedru sapulce uz vienu gadu.

10.2.          Biedrības revidents nevar būt Biedrības Valdes loceklis.

10.3.          Revidents:

10.3.1.    Veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

10.3.2.    Dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

10.3.3.    Izvērtē Biedrības grāmatvedības u lietvedības darbu;

10.3.4.    Sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

10.4.          Revidents veic revīziju Biedru sapulces noteiktajos termiņos, bet ne retāk kā reizi gadā.

10.5.          Biedru sapulce apstiprina Biedrība gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas

11.  nodaļa. Biedru nauda

11.1.          Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā. Biedru naudas apmēru un samaksas kārtību nosaka ar Valdes lēmumu.

12.  nodaļa Finanšu līdzekļu iegūšana  un izlietošanas kārtība.

12.1.          Biedrības mantu un finanšu līdzekļus veido:

12.1.1.    Biedru nauda;

12.1.2.    Fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi;

12.1.3.    Biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Biedrības  uzdevumu sasniegšanas finansēšanai

12.1.4.    Ienākumi no saimnieciskās darbības, apmācību un sporta  pakalpojumiem, kas tiek veikti  Biedrības mērķa sasniegšanas un uzdevumu izpildīšanas  nolūkos;

12.1.5.    Citi ienākumi normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā;

12.2.          Biedrības līdzekļi saskaņā ar Biedru sapulces  vai Valdes  rīkojumiem tiek izlietoti:

12.2.1.    Biedrības mērķu īstenošanai un uzdevumu izpildei;

12.2.2.    Darbinieku atalgošanai

12.2.3.    Citu izdevumu sniegšanai, kas saistīti ar  Biedrības  darbības nodrošināšanu.

 13.   nodaļa. Biedrības darbības izbeigšanas un likvidācija

13.1.          Biedrības darbība izbeidzas:

13.1.1.       Ar Biedru sapulces lēmumu;

13.1.2.       Uzsākot Biedrības bankrota procedūru

13.1.3.       Biedru skaitam samazinoties līdz vienam biedram

13.1.4.       Ar tiesas lēmumu

13.1.5.       Uz cita likumā noteikta pamata

13.2.          Biedrības darbības izbeigšanās gadījumā notiek tās likvidācija, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 Posted by at 20:54